Team member CV

Olga Pogasiy

Master Student

Eicke Latz Lab